Pytania i odpowiedzi

Co to jest edukacja finansowa?

Edukacja Finansowa to: (1) szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania pieniędzmi, przy uwzględnieniu celów na przyszłość; (2) łączenie elementów edukacji ekonomicznej i krzewienia przedsiębiorczych postaw życiowych – co wiąże się nie tylko z przekazywaniem umiejętności wyboru odpowiednich usług finansowych, ale także z uświadamianiem, dlaczego warto planować swoje finanse; (3) większa stabilizacja sytuacji finansowej osób o niskich dochodach; (4) przepustka do dobrego zarządzania posiadanymi środkami finansowymi, a także korzystania z usług bankowych poprzez dorosłych i młodzież; (5) stabilizacja sytuacji makroekonomicznej poprzez podnoszenie niskiego poziomu oszczędzania w społeczeństwie.

Jaki jest stan wiedzy i praktyk mieszkańców Polski w edukacji finansowej?

Z analiz różnych materiałów źródłowych wynika, że Polacy powinni zgłębić wiedzę przede wszystkim na temat zarządzania własnymi finansami, kredytów i konsekwencji zadłużeń oraz sposobów oszczędzania. Warto budować również świadomość w kwestii zabezpieczenia się na przyszłość (emerytura). Pomimo wzrastającej świadomości finansowej Polacy nadal kierują się emocjami podczas zakupów i tym samym często nadmiernie się zadłużają. Swój budżet kontrolują najczęściej rodziny, które mają cięższą sytuację ekonomiczną, używając do tego celu najprostszych narzędzi w postaci kartki, długopisu i kalkulatora. Jeżeli chodzi o zachowania oszczędnościowe, to częściej oszczędzają Polacy w średnim wieku, z wyższym wykształceniem, o dobrej sytuacji materialnej. Pomimo deklaracji, że oszczędzanie jest bardzo ważne, tylko niewielki procent osób faktycznie odkłada pieniądze. Najczęściej oszczędzamy na czarną godzinę, edukację dzieci, zabezpieczenie przyszłości (emerytura). O inwestowaniu myśli niewielu Polaków; są to wciąż głównie osoby dobrze zarabiające, mające doświadczenie i dużą wiedzę na temat finansów i rynków inwestycyjnych. Jeśli inwestujemy, to raczej bezpiecznie i tradycyjnie w nieruchomości, surowce, akcje, lokaty, obligacje. Rzadziej wybieramy fundusze, które odstraszają nas ryzykiem utraty zainwestowanych pieniędzy.

Czym jest PREF i kto może stać się członkiem?

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które świadczą edukację finansową. Wobec rozdźwięku pomiędzy zapotrzebowaniem na edukację finansową a relatywnie rozproszoną ofertą, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF. Organizacja, instytucja lub inny podmiot, zrzeszony w PREF, spełnia poniższe warunki:

  • Posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu regularnych działań z zakresu edukacji finansowej w okresie ostatnich dwóch lat (z pominięciem działań mających na celu jedynie promocję własnej marki lub produktów),
  • Popiera wizję i misję PREF oraz wyraża gotowość do współpracy, m.in. uczestnicząc regularnie w spotkaniach PREF,
  • Przestrzega standardów edukacji finansowej określonych przez PREF
Jakie jest doświadczenie PREF w dziedzinie edukacji finansowej?

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przedstawiającym dorobek w obszarze edukacji finansowej 10 organizacji i instytucji, które w czerwcu 2016 r. utworzyły Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF). Uzyskane dane wskazują, że doświadczenie PREF to:

  • dziesiątki programów edukacyjnych (programy biblioteczne, szkolenia, spotkania edukacyjne, poradnictwo, edukacja dzieci i młodzieży, wzmacnianie kompetencji pracowników banków) realizowanych w sposób tradycyjny i przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji (webinaria, e-learning), portali społecznościowych;
  • tysiące edukatorów, trenerów, doradców zaangażowanych w upowszechnianie edukacji finansowej i przygotowujących lokalnych liderów, animatorów, działaczy społecznych do długofalowej pracy edukacyjnej i wspierającej w środowiskach lokalnych (w społecznościach wiejskich, małomiasteczkowych, zagrożonych wykluczeniem strefach aglomeracji miejskich);
  • setki tysięcy beneficjentów wśród różnych grup: dzieci, młodzieży, osób niezamożnych, wykluczonych, również pracowników służb społecznych, oświaty, kultury, banków.

Pełne opracowanie dot. doświadczenia PREF w edukacji finansowej znajdziedz tutaj.