O nas

O PREF

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. Wobec widocznego zapotrzebowania na edukację finansową, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF.

Wizja PREF:

Wszyscy mieszkańcy Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne potrzeby i dopasowanej do ich możliwości uczenia się.

Misja PREF:

Stworzenie platformy do koordynacji i współpracy sektora pozarządowego z publicznym i prywatnym w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

Dzięki współpracy, chcemy
 • zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej wśród społeczeństwa i administracji publicznej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji mieszkańców;
 • zwiększyć skalę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym;
 • doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora pozarządowego, prywatnego i publicznego.
Strategia działania PREF

Strategia działania została opracowana na lata 2017-2020. Jej celem jest zwiększenie dostępu do edukacji finansowej dla każdego mieszkańca Polski oraz podwyższenie jakości oferowanej edukacji.

Strategia została wypracowana na podstawie dostępnej wiedzy o sektorze edukacji finansowej w Polsce i jego stanie. Partnerzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także korzystali z ogólnodostępnych raportów i opracowań (więcej w dokumencie PREF Portret finansowy Polaka – przegląd aktualnych informacji źródłowych dotyczących zachowań finansowych Polaków).

Strategia obejmuje trzy cele:

 • zwiększenie dostępności edukacji finansowej dla wszystkich grup społecznych
 • zwiększenie jakości oferowanej edukacji finansowej
 • zwiększenie koordynacji i współpracy organizacji i instytucji świadczących edukację finansową
Co udało się zrobić?

Od września 2015 działamy razem, wymieniając się doświadczeniem, podejmując wspólne projekty. Wspólnie pracujemy nad rzeczami, które zidentyfikowaliśmy jako budujące potencjał całego sektora edukacji finansowej: katalog kompetencji obywatela, który pozwala na odpowiednie projektowanie programów edukacyjnych w zależności od wieku odbiorców; standardy kwalifikacji i pracy trenera edukacji finansowej. W listopadzie 2016 r zorganizowaliśmy pierwsze jednodniowe seminarium Edukacja Finansowa dla Każdego, na którym gościliśmy przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, a także Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, który objął patronatem to wydarzenie.
W 2017 roku kontynuujemy budowanie potencjału organizacji pozarządowych, aby więcej mieszkańców Polski miało dostęp do lepszej jakości edukacji finansowej. Porozmawiamy o tym, co działa, a co należy poprawić w naszych programach; zgromadzić gotowe narzędzia edukacyjne (scenariusze zajęć, studia przypadków, artykuły edukacyjne, przykłady budżetów) i dzielić się nimi z innymi. Wymienimy się informacjami o potencjalnych projektach oraz o lokalnych trenerach i edukatorach. Dopracujemy standardy dotyczące projektowania, prowadzenia i ewaluacji programów edukacyjnych – standardy pomogą organizacjom zwiększyć jakość ich oferty. Razem też szukamy synergii w działaniach instytucji publicznych.

Zasady działania Partnerstwa

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) działa wedle następujących zasad:

 • demokratyczność – każdy członek partnerstwa ma prawo głosu, a wspólne stanowisko Partnerstwa tworzone jest w trybie konsultacji z jej członkami; organizacja mająca w jakiejś kwestii zdanie odmienne niż Partnerstwo może je wyrażać, lecz nie jako członek Partnerstwa,
 • jawność – każdy członek Partnerstwa ma dostęp do wszystkich materiałów i dokumentów wypracowanych w ramach działalności Partnerstwa,
 • zaangażowanie – każda organizacja członkowska będzie wnosiła wkład w działanie Partnerstwa zgodnie ze swoimi możliwościami, potencjałem i zasobami,
 • dzielenie się wiedzą – członkowie Partnerstwa są gotowi do dzielenia się z pozostałymi wiedzą i doświadczeniem, z równoczesnym poszanowaniem praw autorskich do pomysłów i innych materiałów,
 • Creative Commons – wszystkie materiały wypracowane w ramach Partnerstwa są zasobem otwartym,
 • zakaz konkurencji – Partnerstwo jako takie nie będzie konkurować ze swoimi członkami w konkursach i przetargach (nie znaczy to jednak, że nie będą konkurować ze sobą sami członkowie, w tym organizacje założycielskie).
Organizacje członkowskie PREF

Fundacja Microfinance Centre jest siecią organizacji pracujących na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości osób ubogich i o niskich dochodach w krajach Europy i Azji Centralnej. Obok mikrofinansów, jedną z kluczowych dziedzin naszej pracy jest edukacja finansowa, uważana za fundament rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania pauperyzacji rodzin. Od 2003 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów edukacji finansowej w 22 krajach, docierając do ponad 200 000 osób o niskich dochodach.

www.mfc.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Od ponad 20 lat konsekwentnie pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Nasze działania w szkołach prowadzimy w ramach dwóch głównych bloków: rozwój szkoły i kadry oraz projekty edukacyjne na różnych przedmiotach. Prowadzimy kilkadziesiąt programów opartych na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, ekonomiczna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna. Wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy kompetencje obywatelskie i społeczne.

www.ceo.org.pl

Fundacja Ekomini powstała w 2014 roku. Jej misją jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie przedsiębiorczości a hasłem przewodnim słowa: „Z sercem do marzeń”. Głównym projektem fundacji jest Smart Start – skupiający różnorodne działania dla dzieci i dorosłych w obszarze wychowania oraz szeroko pojętej edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. W ramach Smart Start działa portal dla rodziców – zasób wiedzy o ekonomii, przedsiębiorczości, wychowaniu, nowych technologiach czy propozycjach spędzania czasu z rodziną. Fundacja, przy wsparciu wolontariuszy, prowadzi lekcje w szkołach podstawowych oraz warsztaty w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych m.in. w Teatrze Groteska w Krakowie, Galerii Bronowice w Krakowie, Klubie Malucha i Klubie Książkowa 9B w Warszawie.

http://www.ekomini.pl

Fundacja Innowacja i Wiedza powstała w 2012 roku i samego początku aktywnie włącza się w upowszechnianie edukacji finansowej oraz przedsiębiorczości wśród różnych grup społecznych, a w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym. Pomysły na innowacyjne projekty powstają dzięki zaangażowaniu oraz doświadczeniu osób tworzących Fundację, a także wspólnego przekonania, iż szeroka edukacja Polaków w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania finansami osobistymi jest skuteczną metodą przeciwdziałania ubożeniu polskiego społeczeństwa. Fundacja zrealizowała z sukcesem szereg projektów poświęconych edukacji finansowej. Współtworzy i aktywnie uczestniczy w sieci organizacji partnerskich Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF), którego celem jest stworzenie strategii rozwoju i upowszechniania edukacji finansowej w Polsce. W  amach partnerstwa Fundacja stworzyła diagnozę stanu wiedzy i zachowań finansowych Polaków oraz standardy edukacji finansowej i programów edukacyjnych w tym zakresie.

http://fiiw.pl/

Fundacja Rodzinna jest nowoczesną organizacją non-profit, która została powołana w celu pomagania rodzinom w coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu. Wspieramy w wychowaniu nowych pokoleń przy zachowaniu równowagi między tradycją a nowoczesnością, pracą a czasem wolnym, normami społecznymi a wolnym wyborem – pomagając znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Fundacja prowadzi biuro coworkingowe i klub malucha, które udzielają kompleksowego i systemowego wsparcia osobom powracających na rynek pracy. W ramach działalności gospodarczej świadczy także usługi cateringowe. Całkowity dochód z cateringu przeznaczony jest na cele społeczne i działalność Fundacji w zakresie organizacji i wpierania działań kierowanych do dzieci i rodzin.

www.fundacjarodzinna.org.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji. Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi. Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi. Prowadzimy projekty na dużą skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza przyszłość nas wszystkich. Nasza misja to inspirowanie dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat. Program „Przedsiębiorcze Dzieci” kierujemy do dzieci w wieku 4-7 lat. Jego celem jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.

www.frd.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego została utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW). Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Dzięki temu zdobyliśmy unikalne doświadczenie pracy w lokalnych społecznościach w całej Polsce, w obszarze zmiany społecznej, z wykorzystaniem nowych technologii. Na nim bazujemy rozwijając FRSI zgodnie z bliskimi nam wartościami, jakimi są jakość, innowacyjność i partnerstwo. Misją FRSI jest pomaganie mieszkańcom małych miejscowości w korzystaniu z możliwości, jakie dają nowe technologie. W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy (także o finansach), uczą się rozwiązywać konkretne problemy swych społeczności i realizować ich aspiracje a także twórczo poszukują nowych pomysłów i wspólnie je realizują.

www.frsi.org.pl

Fundacja United Way Polska jest członkiem międzynarodowej organizacji charytatywnej United Way obecnej w 41 krajach świata. Jedna misja łączy blisko 1800 oddziałów United Way, które korzystając z wieloletniego doświadczenia i stosując obowiązujące standardy, odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności zapraszając do wspólnego działania ludzi z różnych środowisk. Obszary pomocy, na których skoncentrowała się uwaga United Way to: Edukacja, Pomoc Socjalna i Zdrowie. Polski oddział powstał w 1996 roku pod nazwą Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska i od tego czasu, pracując z biznesem, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wolontariuszami, rozwija programy społeczne skierowane do pięciu grup beneficjentów wspierając blisko 3000 osób rocznie.

https://www.unitedway.pl/

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości została powołana do życia w 1993 roku. Jej głównym celem była i jest edukacja – zarówno pracowników instytucji sektora finansowego, jak i obywateli. WIB jest organizatorem projektu Bankowcy dla Edukacji, którego inicjatorem jest Związek Banków Polskich.  W ramach projektu BdE realizowane są działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i edukacji ekonomicznej  zarówno dla dzieci i młodzieży, studentów, pracowników sektora finansowego, jak i seniorów. W ramach projektu BdE wykorzystywane są dotychczasowe doświadczenia projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL realizowanego w szkołach oraz Nowoczesnego Zarządzania Biznesem i BANRISK Liga Akademicka dedykowanych studentom. Podstawą projektu BdE jest współpraca z wieloma instytucjami dla zwiększenia liczby lekcji, wykładów, spotkań, szkoleń i konkursów dla społeczeństwa w całej Polsce. www.bde.wib.org.pl

www.wib.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi od 30 lat odpowiada na potrzeby mieszkańców wsi. Wspiera ich działania gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia na terenach wiejskich. Wspomaga rozwój kulturalny i oświatę. Sprzyja działaniom na rzecz organizowania opieki społecznej, ochrony środowiska naturalnego i polepszenia ładu przestrzennego. Każdego roku mikropożyczki FWW wspierają rozwój kilkuset małych firm. Dzięki programowi edukacji finansowej i portalowi www.edufin.pl osoby zainteresowane mogą pogłębiać swoją wiedzę o przedsiębiorczości. Współpracuje z samorządami lokalnymi w całej Polsce. W ramach programu szkoleń wspomaga lokalne organizacje wiejskie w działaniu na rzecz społeczności i aktywnym uczestnictwie w życiu wspólnoty samorządowej. Oferując dostęp do sprawdzonych informacji i rzetelnej wiedzy na portalach www.witrynawiejska.org.plwww.wszechnica.org.pl zachęca mieszkańców wsi do budowania własnego zdania o otaczającej ich rzeczywistości.

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

 

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS zostało założone w 1996 roku. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. CIS uruchomiło pierwsze w Polsce, modelowe Biuro Porad Obywatelskich (BPO), które od 21 lat nieprzerwanie świadczy bezpłatne, bezstronne, poufne porady osobom nieumiejącym samodzielnie rozwiązać problemów, także zadłużonym. Pomoc obejmuje indywidualne porady, edukację finansową, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradcy BPO pracują z różnymi grupami doświadczającymi problemu zadłużeń, np. seniorami, bezdomnymi, uzależnionymi, podopiecznymi OPS, a także z profesjonalistami, którzy im pomagają. BPO jest członkiem sieci Związku Biur Porad Obywatelskich, działa zgodnie z zasadami i standardami poradnictwa obywatelskiego.

http://bpo.warszawa.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” to założona w 2016 roku organizacja pozarządowa, której celem jest szeroko rozumiana pomoc – rehabilitacja i wsparcie – osób z niepełnosprawnościami i osób zależnych. Stowarzyszenie wprowadza do edukacji w instytucjach a także domowej treningi budżetowe i terapii społecznej, które mają na celu wyposażenie osób z niepełnosprawnościami w wiedzę i umiejętności finansowe. Pozwala im to unikać zadłużeń a także ułatwia sprawne wyjście z zadłużenia. Stowarzyszenie doradza także w kwestiach związanych z podpisywaniem zobowiązań, planowaniem własnego budżetu czy pozyskiwaniem środków na rehabilitację i terapię.

http://www.homini.org.pl/

Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy (RKP) jest organizacją pożytku publicznego. Zostało powołane w celu niesienia pomocy osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzi i promuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne, działa na rzecz integracji zawodowej i społecznej – dzięki edukacji – osób w trudnej sytuacji. Spośród tych działań szczególne znaczenie ma edukacja finansowa i poradnictwo w zakresie zapobiegania zadłużeniu i wychodzenia z zadłużenia.

Rudzkie Konto Pomocy jest członkiem Związku Biur Porad Obywatelskich. Od 15 lat prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej – udziela kompleksowego wsparcia osobom potrzebującym. Doradcy RKP dysponują bardzo dużym doświadczeniem w zakresie poradnictwa i ciągle się rozwijają aby lepiej pomagać innym. Atutem Stowarzyszenia jest angażowanie w działania wolontariuszy, co pozwala na zachowanie ciągłości działań. RKP realizuje projekty społeczne, które wnoszą nową jakość i ciekawe rozwiązania do lokalnej społeczności.

http://www.rkp-rudasl.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) jest ogólnopolską członkowską organizacją, założoną w 1998 roku aby wspomagać rozwój sieci Biur Porad Obywatelskich i poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Misją organizacji jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach tak, aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także podejmować działania na rzecz pożądanych społecznie zmian. ZBPO koordynuje działalność placówek poradnictwa obywatelskiego dbając o przestrzeganie zasad i standardów działań, a także o utrzymanie wysokiej jakości świadczonych porad. Jest to możliwe dzięki systematycznym szkoleniom doradców BPO, prowadzonym przez zespół trenerski ZBPO. Od 2011 roku sieć ZBPO specjalizuje się w pomocy osobom zadłużonym świadcząc indywidualne poradnictwo i edukację finansową oraz oferując szkolenia dla samych zadłużonych, jak i pracujących z nimi profesjonalistów.

http://zbpo.org.pl

ABC-Czepczyński Sp. z o.o. Sp. k. to założona przez Artura Czepczyńskiego firma rodzinna z 20-letnim doświadczeniem w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Oprócz szerokiej działalności biznesowej polityka firmy skupiona jest na założeniach i celach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Stąd jednym z ważnych elementów działań firmy jest autorski projekt ABC Ekonomii, dedykowany szkołom podstawowym. Jego założenia opierają się na przesłaniu zawartym w książce Patrycji Krzanowskiej „Świat Pieniądza”. W ramach projektu przygotowano materiały dydaktyczne: karty pracy, scenariusze zajęć lekcyjnych, karty ewaluacji. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Uniwersytet Dzieci. Od ponad dwóch lat firma aktywnie działa na gruncie zmiany świadomości dotyczącej edukacji finansowej i ekonomicznej poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych, wykładach i spotkaniach.

http://abc-czepczynski.pl/

Członkowie wspierający PREF

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 200 osób pracujących w obszarze edukacji dorosłychdziałających na rzecz zmiany społecznej. Od 1998 r. pomagamy trenerom i trenerkom pracującym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na różnych etapach kariery. Prowadzimy szkoły trenerskie (19  edycji!) oraz superwizje indywidualne i grupowe. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy jeden z pierwszych w Polsce system certyfikacji trenerskiej.

Uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Dzielimy się informacjami na temat trendów w edukacji dorosłych, sposobów i metod pracy trenera, wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu dorosłych. Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu nowości w dziedzinie edukacji, rozwoju, zmiany w Polsce i za granicą. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, ekspertami w projektach edukacyjnych, realizujemy szkolenia na zamówienie konkretnych grup oraz otwarte. Zapraszamy! www.stowarzyszeniestop.pl

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza od 2002 roku świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnej obsługi prawnej. Działalność fundacji opiera się na pracy społecznej wolontariuszy i członków Zarządu. W 2016 roku w działalność poradni było zaangażowanych pro bono 268 wolontariuszy – studentów i absolwentów prawa oraz 36 adwokatów i radców prawnych w 20 punktach porad w 5 miastach Polski. Dzięki ich zaangażowaniu, wsparciu finansowym darczyńców oraz uprzejmości gospodarzy użyczanych na czas dyżurów lokali (przez parafie, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe) udzielamy rocznie pomocy blisko 2.500 osób.
http://www.academiaiuris.pl/

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje prowadzące działania z zakresu edukacji finansowej, którym bliska jest wizja i misja PREF, oraz które przestrzegają w swoim działaniu standardów edukacji finansowej.

Aby do nas dołączyć wypełnij zgłoszenie i wyślij skan z odręcznym podpisem na adres pref [at] edukacja-finansowa.org

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które łączy wizja wysokiej jakości edukacji finansowej dostępnej dla każdego mieszkańca Polski.